Mgok Janikowo » Mgok Janikowo

Masthead header

Numer sprawy: RIT.ZP.271.7.2018                                              Janikowo, 2018-09-19

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Numer sprawy: RIT.ZP.271.7.2018

Nazwa zadania: Cyfryzacja kina Manhattan w Janikowie.

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

KINEKSPERT Bojakowski, Jankowski, Kostrzewa Spółka Jawna

93-120 Łódź

  1. St.Przybyszewskiego 167

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 63,33 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

—————————————————————————

1) KINEKSPERT Bojakowski, Jankowski, Kostrzewa

Spółka Jawna

93-120 Łódź

 

Przyznana punktacja: Cena: 60,00pkt. ; Okres gwarancji jakości :  13,33 pkt.

Łączna punktacja: 73,33 pkt.

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

  1. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)            wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)            odrzucenia oferty wykonawcy

3)            wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)            niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)            zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g.

Numer sprawy: RIT.ZP.271.8.2018                                              Janikowo, 2018-09-19

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Numer sprawy: RIT.ZP.271.8.2018

Nazwa zadania: Modernizacja Sali kinowej, kina Manhattan w Janikowie cz.I

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

KINEKSPERT Bojakowski, Jankowski, Kostrzewa Spółka Jawna

93-120 Łódź

  1. St.Przybyszewskiego 167

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 63,33 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

—————————————————————————

1) KINEKSPERT Bojakowski, Jankowski, Kostrzewa

Spółka Jawna

93-120 Łódź

 

Przyznana punktacja: Cena: 60,00pkt. ; Okres gwarancji jakości :  13,33 pkt.

Łączna punktacja: 73,33 pkt.

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

  1. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)            wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)            odrzucenia oferty wykonawcy

3)            wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)            niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)            zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g.

Wszystkie dzieci i młodzież posiadające pasję do rysowania serdecznie zapraszamy do udziału w sekcji plastycznej! W tym roku szczególny nacisk kładziemy na kurs rysunku, który w późniejszym etapie płynnie przekształcimy w malarstwo. Jeśli więc Twoje dziecko nie boi się wyzwań, jest cierpliwe i marzy o tym, by spróbować swych sił przy pracy przy sztaludze – serdecznie zapraszamy do zapisów!

Czas: jedna godzina zajęć tygodniowo Miejsce: M-GOK oraz Centrum Promocji Dialogu

Zapisy: sms pod numer 663 202 241 z imieniem, nazwiskiem oraz wiekiem dziecka

Planowane uruchomienie sekcji: październik 2018

 

Janikowo dn. 06.09.2018r.

Pieczęć zamawiającego

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT art.86 ust.5

Numer sprawy: RIT.ZP.271.7.2018

Nazwa zadania: Cyfryzacja kina Manhattan w Janikowie.

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY W JANIKOWIE

informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 251 136,48 brutto: (słownie:dwieściepięćdziesiątjedentysięcystotrzydzieścisześćzłotych48/100)

Lista firm i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

KINEKSPERT

Bojakowski, Jankowski, Kostrzewa

Spółka Jawna

93-120 Łódź

ul. St.Przybyszewskiego 167

fax: 42 647 19 62

e-mail: office@kinekspert.com.pl

244 150,51zł

20.11.2018r.

36 m-cy

14 dni

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji na stronie internetowej, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp , przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 ustawy Pzp.

Janikowo dn. 06.09.2018r.

Pieczęć zamawiającego

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT art.86 ust.5

Numer sprawy: RIT.ZP.271.8.2018

Nazwa zadania: Modernizacja Sali kinowej, kina Manhattan w Janikowie cz.I

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY W JANIKOWIE

informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 122 335,80 brutto: (słownie:stodwadzieściadwatysiącetrzystatrzydzieścipięćzłotych80/100)

Lista firm i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

KINEKSPERT

Bojakowski, Jankowski, Kostrzewa

Spółka Jawna

93-120 Łódź

ul. St.Przybyszewskiego 167

fax: 42 647 19 62

e-mail: office@kinekspert.com.pl

125 423,10zł

20.11.2018r.

36 m-cy

14 dni

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji na stronie internetowej, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp , przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 ustawy Pzp.

Drogie Dzieci, Szanowni Rodzice oraz wszyscy, których niezależnie od wieku nie opuszcza dziecięca energia! Już 20 września, na terenie Centrum Promocji Dialogu w Janikowie, odbędzie się wyjątkowo niespotykane przedstawienie skierowane dla najmłodszych. Niechaj jednak nie przyjdzie Wam na myśl klimatyczna teatralna sala, deski skrzypiące pod stopami aktorów, czy kupno biletu na miesiąc przed spektaklem. Choć tradycyjny teatr kochamy z całego serca, to otwieramy się na nowe i wraz z Teatr Obieżyświat wychodzimy do Was z pomysłem całkowicie autorskim!
20 września, godzina 16:00!

WSTĘP WOLNY!

W pierwszych dniach jesieni zapraszamy dzieci do ucztowania z nami Święta Pieczonego Ziemniaka. Celem imprezy będzie promowanie aktywności dzieci w zabawach i konkurencjach, poszerzanie wiedzy na temat ziemniaków ich cech i przeznaczenia, zintegrowanie dzieci poprzez wspólną zabawę, wykazanie się twórczym działaniem oraz wspólne pieczenie ziemniaków i kiełbasek. Więcej szczegółów już niebawem.

W sobotę dnia 08 września br. o godzinie 15:00 odbędzie się uroczyste otwarcie zmodernizowanej świetlicy wiejskiej w Ołdrzychowie w ramach Projektu pt.: „Przebudowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Ołdrzychowie wraz z infrastrukturą rekreacyjną”. W programie m.in. poświęcenie świetlicy, program artystyczny uczestnika Mam Talent Sławomira Jenerowicza Komik Show i atrakcje dla dzieci, fotografia pamiątkowa mieszkańców oraz catering.

Serdecznie zapraszamy.