Mgok Janikowo » Mgok Janikowo

Masthead header

Informacja z otwarcia ofert

                                                                                                                                                                                   Janikowo dn. 11.04.2019r.

Pieczęć zamawiającego

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT art.86 ust.5

Numer sprawy: RIT.ZP.271.4.2019.MGOK

Nazwa zadania: Modernizacja Sali kinowej, kina Manhattan w Janikowie cz.II- dostawa i montaż foteli.

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY W JANIKOWIE

informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

230 010,00 brutto: (słownie:dwieścietrzydzieścitsięcydziesięćzłotych00/100)

Lista firm i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Megan Seating Spółka z o.o.

86-070 Dąbrowa Chełmińska

Otowice 41

251 535,00zł

rozpoczęcie:

od 27.05.2019r.

zakończenie: do 31.05.2019r.

60 m-cy

14 dni od daty otrzymania faktury

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji na stronie internetowej, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp , przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 ustawy Pzp.