Mgok Janikowo » Mgok Janikowo

Masthead header

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT art.86 ust.5 Numer sprawy: RIT.ZP.271.7.2018

Janikowo dn. 06.09.2018r.

Pieczęć zamawiającego

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT art.86 ust.5

Numer sprawy: RIT.ZP.271.7.2018

Nazwa zadania: Cyfryzacja kina Manhattan w Janikowie.

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY W JANIKOWIE

informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 251 136,48 brutto: (słownie:dwieściepięćdziesiątjedentysięcystotrzydzieścisześćzłotych48/100)

Lista firm i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

KINEKSPERT

Bojakowski, Jankowski, Kostrzewa

Spółka Jawna

93-120 Łódź

ul. St.Przybyszewskiego 167

fax: 42 647 19 62

e-mail: office@kinekspert.com.pl

244 150,51zł

20.11.2018r.

36 m-cy

14 dni

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji na stronie internetowej, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp , przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 ustawy Pzp.